Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (met name de AVG). In de huidige verordening inzake gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website of in het kader van de door ons uitgevoerde gegevensverwerking:

1. vertrouwelijkheid van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming voor contractverwerking. Elk verdergaand gebruik, dat niet gerechtvaardigd is op grond van een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vindt alleen plaats met uw toestemming na voorafgaande informatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld: per e-mail aan info-nl@salesfactory.eu). Dit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

II.1) Betrokken rechten

U heeft verschillende wettelijk geregelde rechten met betrekking tot de door u verstrekte of door ons gebruikte persoonsgegevens, die als volgt worden samengevat:

  • Recht op informatie (artikel 15 AVG): U kunt van ons een bevestiging vragen of wij namens u persoonsgegevens verwerken; indien dit het geval is, heeft u het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze persoonsgegevens en om daarmee samenhangende informatie te ontvangen.
  • Recht op correctie (artikel 16 AVG): u heeft het recht om ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren; dit geldt ook voor het invullen van onvolledige persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering (artikel 17 AVG): u heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens onverwijld te verwijderen als de redenen daarvoor wettelijk zijn vastgelegd (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt).
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): U heeft het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken als aan de voorwaarden van artikel 18 AVG is voldaan (bijvoorbeeld als de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is en wij desondanks weigeren de persoonsgegevens te verwijderen).
  • Verplichting tot kennisgeving in verband met de correctie of verwijdering van persoonsgegevens (artikel 19 AVG): Voor zover mogelijk of met een onevenredige inspanning stellen wij als verantwoordelijke voor de verwerking alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van het feit dat de persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd of op enigerlei wijze worden beperkt.
  • Recht op gegevensoverdracht (artikel 20 AVG): U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen; bovendien heeft u het recht om deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke. U hebt echter alleen recht op dit recht als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG) of op een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG) en als de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd.
  • Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG): U hebt het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van uw specifieke situatie plaatsvindt. Dit recht kan echter, net als alle andere betrokken rechten, worden beperkt door verschillende wettelijke bepalingen van de Europese Unie en van de afzonderlijke lidstaten, dus ook op nationaal niveau (bijvoorbeeld het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen).
  • Recht van herroeping: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden.

II.2) Uitoefening van uw rechten:

Om bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen, dient u ons persoonlijk, telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen:

SalesFactory Heideroosweg 8, 7361 GG Beekbergen (NL)

Telefoon: +31 (0)55 781 0 784; e-mail: info-nl@salesfactory.eu

Wij kunnen uw rechten alleen uitoefenen als wij uw identiteit buiten redelijke twijfel kunnen vaststellen of, met betrekking tot correcties, als er passend bewijs wordt geleverd om de correctie te rechtvaardigen.

II.3) Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of dat wij uw rechten inzake gegevensbescherming schenden, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u uw klacht wilt indienen bij de toezichthoudende autoriteit in Nederland, kunt u zich tot hen wenden:

Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens:
Rentsales verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om u toegang te geven tot specifieke informatie over ons bedrijf en om contact met u op te nemen in het kader van de zakelijke relatie.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens uitsluitend door onze website te bezoeken. Dit zijn gegevens (bijv. IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, etc.), die door de browser naar onze server worden verzonden.

Zodra wij een zakelijke relatie met u aangaan, worden meestal verdere persoonlijke gegevens verwerkt (naam, adres, etc.). Deze gegevens worden opgeslagen tot het einde van de zakelijke relatie of tot het verstrijken van de voor ons geldende garantie, garantie, verjaring en wettelijke bewaartermijnen.

Indien nodig voor de uitvoering van het contract worden uw persoonlijke gegevens na voorafgaande informatie doorgegeven aan onze partnerbedrijven (Sales Performance group Benelux, LeadEngine GmbH, SalesFactory GmbH) en u verklaart dat u hiermee akkoord gaat. Naast de noodzaak voor de uitvoering van een contract, wordt dit ook uitgevoerd met als doel u te voorzien van informatie uit hun vakgebieden. Omdat we een gezamenlijk klantenbeheerprogramma hebben met de bovengenoemde partnerbedrijven, hebben al deze bedrijven onderling toegang tot de persoonlijke gegevens van individuele klanten van een ander bedrijf. Als dit niet nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als er geen legitiem belang meer is en als u dit niet langer duldt, hebt u het recht om deze uitgebreide toegang te weigeren of te herroepen.

Alle franchisepartners hebben ook toegang tot onze klantenadministratie en kunnen daardoor uw persoonlijke gegevens inzien. Dit voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. Ook hier geldt dat u om bovengenoemde redenen bezwaar kunt maken tegen de verspreiding van dergelijke gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen echter niet worden doorgegeven aan derde landen zonder een vaststelling van gepastheid in overeenstemming met artikel 45 AVG of aan internationale organisaties in de bovengenoemde gegevensverwerkingsoperaties.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Salesfactory gebruikt gegevens van Google Analytics om de website voor bezoekers te verbeteren. Op basis van deze gegevens worden laadtijden verkort, wordt de navigatie vereenvoudigd en wordt inhoud gegenereerd die voor bezoekers interessant is.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Informatie over gegevensbescherming van Sales-Suckers

Voor marketing en optimalisatie worden op deze website producten en diensten van Sales-Suckers OG (www.sales-suckers.com) gebruikt. Er worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Waar mogelijk en redelijk worden de gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden aan Sales-Suckers doorgegeven of rechtstreeks door Sales-Suckers verzameld. Sales-Suckers kan informatie die is achtergelaten als gevolg van bezoeken aan haar websites gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De in dit proces verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens met betrekking tot de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na de verzameling geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt met effect voor de toekomst.

Opzegging nieuwsbrief of reclame-e-mails

Als u onze nieuwsbrief of promotionele e-mails niet meer wenst te ontvangen, klik dan op de link “uitschrijven nieuwsbrief”, die in alle door Salesfactory verstuurde e-mails is opgenomen. Daarnaast kunt u uw abonnement te allen tijde opzeggen door te bellen of ons een e-mail te sturen:
Telefoon: +31 (0) 55 781 0 784
e-mail: info-nl@salesfactory.eu